تماس با ما

کسی متوجه این ایده خلاقیت شما دشوار است؟ تجسم بهتر است. دیدگاههای خود را با ما به اشتراک بگذارید، ما منتظر شنیدن از شما هستیم.
شماره تلفن : 09174734146
آدرس: فارس فسا دانشگاه دولتی مرکز رشد واحد های فناوری